This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 5 title

KSZTAŁTOWANIE RACJONALNYCH STOSUNKÓW

1

Taka synteza mogłaby odegrać istotną rolę w przezwyciężaniu tradycyjnej nie­ufności, kształtować racjonalny stosunek do naszego wschodniego sąsiada, rozbudzać większe zaufanie do jego polityki i naszych

ZŁOŻONOŚĆ STOSUNKÓW

3

Leżą jednak wciąż odłogiem obszary, które wymagają zajęcia się nimi, a do nich wypada zaliczyć całą sferę tych związków, które łączyły nas w okresie międzywojennym

DOROBEK POLSKICH BADAŃ

2

  Do stosunków polsko-radzieckich okresu II wojny światowej wnieśli już sporo historycy wojskowości, którzy zajęli się bada­niami dziejów tworzenia się ludowego wojska polskiego w Związ­ku

WIĘKSZOŚĆ BADACZY

5

  Pisano o nich przeważnie z pozycji antyradzieckich, o tym, co wiązało się z losami Polaków w Związku Radzieckim w latach 1939 – 1941, co

DZIĘKI BADANIOM

6

  Jest to dotąd jedyna pozycja o tak rozległym zakresie chronolo­gicznym, napisana z wielką dociekliwością i drobiazgowością. Dzięki dotychczasowym badaniom, zwłaszcza nad stosunkami polsko-radzieckimi w sferze

POSZERZENIE ROZWAŻAŃ

4

  Kolejną pracą, która poszerzyła rozważania nad dyplomatycz­nymi stosunkami polsko-radzieckimi, stała się monografia Stani­sława Gregorowicza, który zajął się nimi bliżej na przykładzie pierwszej połowy lat

DYPLOMATYCZNA STRONA STOSUNKÓW

8

  To, co wiązało się z dyplomatyczną stroną stosunków polsko- radzieckich, stanowi jądro i innych prac monograficznych pol­skich, podobnie zresztą jak i publikacji mniejszych, zwłaszcza

ODMIENNOŚĆ SPOJRZENIA

7

  Ta odmienność spojrzenia wi­doczna stała się w pracach polskich historyków emigracyjnych, którzy mimo pozornej rzetelności nie uniknęli antyradzieckich akcentów, nawiązywania do tradycyjnych ocen, jakie

INTERESUJĄCA PROBLEMATYKA

9

  Nie ma dlatego potrzeby prezentowania jej bliżej, podawa­nia autorów i tytułów, gdyż wszystkie one wraz z ich twórcami znalazły się w tych przeglądach naszego

SIĘGNIĘCIE DO PUBLICYSTYKI

10

  Sięgnięto wówczas szeroko do publicystyki polskiej, do zamieszczonych na łamach prasy wypowiedzi na te­mat rewolucji październikowej i umacniania się władzy radziec­kiej. W sumie można

WYNIK WSPÓŁPRACY

11

W wyniku wza­jemnej współpracy ukazało się dotąd 12 obszernych tomów pt. „Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko-radziec­kich”, stanowiących obecnie kapitalne wydawnictwo, choć nie po­zbawione

INTERESUJĄCA PROBLEMATYKA

12

Niemniej ich zasługą było to, że podjęli oni interesującą problematykę szerzej po raz pierwszy w Polsce, że udostępnili wiele przedtem nie znanych źródeł i materiałów

UPOWSZECHNIENIE REZULTATÓW

13

W upowszech­nieniu ich rezultatów rolę pionierską odegrał „Kwartalnik Insty­tutu Polsko-Radzieckiego” (1951 – 1957), a po nim rocznik „Z dzie­jów stosunków polsko-radzieckich. Studia i materiały”, wydawa­ny

POCZĄTKOWE PRACE

14

Te prace z początkowego okresu wypełniały sugerowane przez politykę potrzeby, dowodzi­ły, że źródła polsko-radzieckich powiązań mają głębokie korzenie, że sięgają do polsko-rosyjskiego współdziałania rewolucyjnego XIX