BADANIE DZIEJÓW

Badanie dziejów myśli politycznej, w czasie którego musi­my między innymi uwzględniać stan świadomości społecznej jednostki (twórcy jej myśli), napotyka na podobny typ trudności z jakimi styka się historyk literatury lub sztuki. Jeżeli historyk myśli politycznej chce wyjść poza opis idiograficzny, przedsta­wić wielorakie uwarunkowania wybranych idei i koncepcji, to musi zadać sobie trud uwzględnienia i ich źródeł filozoficznych i presji wydarzeń bieżących. Jeżeli cele poznawcze badań nad dziejami myśli politycznej ograniczyć do samego opisu, mikro- analizy, to wówczas ich osiągnięcie nie napotyka na większe przeszkody. Jeżeli jednak postawić sobie cel ambitniejszy poznaw­czo: podjąć próbę pełnego wyjaśnienia, to wtedy skala trudności gwałtownie wzrasta. Ograniczę się tu do zwrócenia uwagi tylko na niektóre z nich.Pierwszą upatruję w kłopotach, jakie nastręcza presja współ­czesności, klimatów politycznych, kulturowych itp. naszych cza­sów. Mimowolny prezentyzm, polegający między innymi na pa­trzeniu na wydarzenia minione przez pryzmat uznawanego dziś systemu wartości, w wypadku badania dziejów czasowo bardzo nam bliskich stanowi większe niebezpieczeństwo niż w wypadku badania epok wcześniejszych, od których dzielą nas stulecia. Blis­kość czasowa sprzyja bowiem powstawaniu złudzenia identycz­ności. Zmienność wyraźniej dostrzegamy w płaszczyźnie rozgry­wających się wydarzeń, słabiej znacznie w sferze wyobrażeń, w przejawach świadomości społecznej.

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!