DOROBEK POLSKICH BADAŃ

2

 

Do stosunków polsko-radzieckich okresu II wojny światowej wnieśli już sporo historycy wojskowości, którzy zajęli się bada­niami dziejów tworzenia się ludowego wojska polskiego w Związ­ku Radzieckim. Od nich pochodzą także prace prezentujące współ­działanie polskich i radzieckich oddziałów partyzanckich oraz udział Polaków w partyzantce radzieckiej. Historycy cywilni zaś, przeważnie młodszego pokolenia, sięgali w kilku rozprawach doktorskich częściowo opublikowanych, do losu Polaków przeby­wających w Związku Radzieckim. Problem ten eksponuje się przede wszystkim na przykładzie charytatywnej działalności Związku Patriotów Polskich, jaką prowadził on w sferze zaopa­trzenia ludności polskiej w żywność czy w organizowaniu życia oświatowego i kulturalnego .Stosunki polsko-radzieckie czasów po II wojnie światowej po­zostają wciąż w sferze zamierzeń, chociaż pojawiły się już pierw­sze prace na ten temat. Nie wychodzą one jednakże poza krąg spraw możliwych do badania z uwagi na niedostępność materia­łów archiwalnych, nieodległą perspektywę i związek z bieżącą polityką. Stąd też te nieliczne prace poświęcone są z reguły pro­blematyce mniej zaangażowanej politycznie, związanej ze współ­pracą w dziedzinie gospodarczej lub kulturalnej i naukowej.W sumie dorobek polskich badań nad dziejami stosunków pol­sko-radzieckich jest już niemały, zwłaszcza w odniesieniu do cza­sów rewolucji październikowej i stosunków dyplomatycznych.

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!