DYPLOMATYCZNA STRONA STOSUNKÓW

8

 

To, co wiązało się z dyplomatyczną stroną stosunków polsko- radzieckich, stanowi jądro i innych prac monograficznych pol­skich, podobnie zresztą jak i publikacji mniejszych, zwłaszcza artykułów publikowanych na łamach „Z dziejów stosunków pol­sko-radzieckich”, rzadziej w innych organach m.in. w „Studiach z dziejów ZSRR i Europy Środkowej”. Z pozycji zwartych, które rozważają sprawy polsko-radzieckie w latach dwudziestych, ma­jących miejsce po traktacie ryskim, należy wymienić monografie Wojciecha Materskiego i Mariana Leczyka . Pierwszy zajął się stosunkami polsko-radzieckimi w latach 1923 – 1924, drugi zaś w latach 1925 – 1934. Są to monografie również cenne i odkrywcze, gdyż zapoznają na podstawie wielostronnego materiału źródłowe­go z problematyką stosunków, jakie wiązały nas z polityką ra­dziecką owego okresu. Podkreślić należy, że monografie te dale­kie są od samobiczowania, że prezentują wzajemne stosunki pod kątem interesów, jakie obie strony łączyły lub dzieliły. Te intere­sy obu państw były z racji ustrojowych rozbieżne, lecz nie wy­kluczało to znajdywania płaszczyzn wspólnych i działania zgod­nie, gdy wymagały tego warunki komplikującej się sytuacji mię­dzynarodowej. Dzięki tym obu autorom obraz naszych wzajem­nych stosunków wypada całkiem inaczej niż starano się dowo­dzić w pierwszych latach istnienia Polski Ludowej, kiedy dostrze­gano tylko same złe intencje z polskiej strony, eksponując jedy­nie dobrą wolę strony radzieckiej.

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!