DZIĘKI BADANIOM

6

 

Jest to dotąd jedyna pozycja o tak rozległym zakresie chronolo­gicznym, napisana z wielką dociekliwością i drobiazgowościąDzięki dotychczasowym badaniom, zwłaszcza nad stosunkami polsko-radzieckimi w sferze dyplomatycznych powiązań, powsta­ła możliwość pokuszenia się o napisanie pierwszej polskiej synte­zy dziejów stosunków polsko-radzieckich. Wyszła ona spod pióra Włodzimierza T. Kowalskiego i Andrzeja Skrzypka, którzy zajęli się w niej całością naszych wzajemnych kontaktów w latach- 1945, akcentując najbardziej sprawy znane dotąd w szcze­gółowej literaturze przedmiotu, szczególnie okresu międzywojen­nego. Syntezie tej nie można odmówić wyważonego spojrzenia na stosunki polsko-radzieckie, lecz zarazem nie dostrzec ciążenia, ja­kie wciąż wywiera polityka na traktowanie naszych wzajemnych powiązań. Stąd też obaj autorzy pomijają w swej syntezie wiele spraw bolesnych tzw. białych plam, których nie wypełniają. Pod tym względem śmielsza już jest odrębnie i samodzielnie napisana książka Andrzeja Skrzypka na temat koegzystencji polsko-ra­dzieckiej w latach 1921 – 1939 .Stosunki polsko-radzieckie okresu II wojny światowej mają najmniej obfitą literaturę, gdyż badania nad nimi wszczęto naj­później. Więcej już na ten temat wypowiedziała się nasza historio­grafia emigracyjna, którą z różnych powodów interesowały sto­sunki polsko-radzieckie tego okresu.

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!