INTERESUJĄCA FAZA

Interesująca nas najbardziej faza dziejów polskiej myśli po­litycznej, w zasadzie mieszcząca się w przedziale czasowym: lata dziewięćdziesiąte XIX w. — II wojna światowa, z pewnością nie jest jednorodna, tak z punktu widzenia przemian wewnętrznych jak i zewnętrznych (o charakterze globalnym), ale ilość elemen­tów wspólnych jest tak znaczna, że możemy ją traktować jako pewną całość. Mamy w niej do czynienia z utrzymującymi się stałymi w zasadzie strukturami gospodarczymi i społecznymi oraz z wielonurtowym życiem politycznym. Modyfikacje, jakie w tych zakresach zachodzą, nie naruszają zasadniczych układów odnie­sień, uwzględnianych w trakcie badania myśli politycznej. Poważ­niejszym zmianom ulegają jedynie zestawy pytań szczegółowych, zasygnalizowanych w wielokrotnie przywoływanej już wypowie­dzi Henryka Zielińskiegou. Doceniając znaczenie tych pytań, poprawności ich sformułowania w zależności od specyfiki każ­dego z okresów (do 1918 r„ 1918- 1939, 1939- 1945), istotniejsze wydaje się określenie zasadniczych układów odniesień. Tworzą je moim zdaniem — podstawowe problemy ówczesnego życia politycznego, równocześnie i warunkujące możliwości kształto­wania się myśli politycznej, i determinujące jej podstawowy cha­rakter. Użyłem dla ich określenia miana „układów odniesień”, gdyż problemy te związane są w sposób nierozerwalny z realia­mi ówczesnymi.

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!