INTERESUJĄCA PROBLEMATYKA

Niemniej ich zasługą było to, że podjęli oni interesującą problematykę szerzej po raz pierwszy w Polsce, że udostępnili wiele przedtem nie znanych źródeł i materiałów do­tyczących rewolucji październikowej, zwłaszcza jej wpływu na sprawę polską, a także pobudzenie rewolucyjne na ziemiach pol­skich i wśród Polaków przebywających w Rosji. W tym sensie te pionierskie prace, mimo sekciarskiego podejścia do problema­tyki, odegrały swoją pozytywną rolę, bo inspirowały dalsze, bar­dziej rzetelne badania.Wraz z nową fazą stosunków polsko-radzieckich, jakie nastą­piły po porozumieniu polsko-radzieckim w listopadzie ,1956 r., rozpoczął się nowy okres badań w interesującej nas dziedzinie. Nadal dominowała jeszcze problematyka rewolucji październiko­wej i jej znaczenia dla sprawy niepodległości Polski, ale prezen­towana z pozycji rzetelniejszych dociekań, choć nie pozbawiona całkiem uproszczonych sądów. Ważne było wtedy i to, że w kilka lat potem w ramach współpracy między akademiami Polski i Związku Radzieckiego poczęto prace nad publikacją dokumen­tów i materiałów do stosunków polsko-radzieckich. Z polskiej strony uczestniczył w nich wspomniany Zakład Historii Stosun­ków Polsko-Radzieckich PAN, a później jego starania kontynu­ował Instytut Krajów Socjalistycznych PAN.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *