INTERPRETACJA DANYCH

Interpretacja podanych wyżej danych nie jest sprawą łatwą. Nie można zapominać, że wybór problematyki badawczej uza­leżniony jest nie tylko od osobistych zainteresowań historyków,ale także od możliwości czy też niemożliwości podejmowania przez nich pewnych tematów. Na wysoką pozycję historii spo­łeczno-gospodarczej, a także historii oświaty, nauki i techniki znaczny wpływ wywiera fakt, iż możliwości naukowej penetra­cji historii politycznej „ostatnich dwu pokoleń”, jak definiował historię najnowszą Wacław Sobieski, wciąż jeszcze są ograniczo­ne. Wiele zagadnień z tego zakresu ukrytych jest we mgle i nic ?nie wskazuje na to, aby ten stan rzeczy miał ulec zmianie w ciągu paru najbliższych lat. Drugim niepokojącym zjawiskiem jest wciąż malejące zainte­resowanie naszych historyków dziejów najnowszych historią pań- \ stwa i prawa. Problematyka ta uprawiana jest dziś głównie na ; wydziałach prawa, nie ma jednak żadnego uzasadnionego powo­du, aby nie zajmowali się nią również historycy. Wręcz przeciw­nie. Dążąc do całościowego, globalnego ujęcia dziejów musimy : historii państwa i prawa poświęcić znacznie więcej uwagi niż to się dotychczas dzieje. Postulat historii całościowej, „integralnej” narzuca konieczność równomiernego penetrowania wszystkich obszarów życia społecznego. Zaniedbanie jednego może zaciążyć na ogólnym obrazie dziejów, tworzonym przez naukę.

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!