MAŁE WYJĄTKI

Do wyjątków należy np. praca Piotra Szydłowskiego ”, podejmująca apitalne zagadnienie katolickiej interpretacji kryzysu kultury,  uznać konstatację Andrzeja Walickiego, poczynioną przez niego w „Słowie wstępnym” do materiałów wspólnego sympozjum historyków myśli filozoficz­nej, historyków i historyków literatury: „Można śmiało stwier- zic, ze problematyka narodu — w najróżniejszych jej aspektach i ujęciach — stanowiła jeden z głównych tematów myśli polskiej czasów porozbiorowych. Przyczyny tego są oczywiste, a samo zjawisko wydaje się dość dobrze znane. Bliższe wejrzenie wyka­zuje jednak, ze w gruncie rzeczy jest to dziedzina mało zbadana i ze g ębsze jej poznanie wymaga spełnienia co najmniej dwóch warunków. Pierwszym z nich jest interdyscyplinarność. Inter- yscyplmarnosc autentyczna, wynikająca z poszukiwania odpo­wiedzi na wspólne pytania, wsparta na porozumieniu co do treści podstawowych terminów, a nie jedynie mechaniczne sumowanie wycinkowych ustaleń, nie wykraczających poza ramy tradycyj­nego podziału pracy umysłowej. ![…] Drugim warunkiem jest pogłębienie teoretycznej wiedzy o badanych zjawiskach oraz wypracowanie siatki pojęć specjalnie dostosowanej do koncep- uahzacji tego właśnie obszaru dociekań naukowych”

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!