MIĘDZYNARODOWY CHARAKTER

Międzynarodowy charakter tych nurtów politycznych nie ulega przecież wątpliwości, a w wy­padku ruchu komunistycznego, przynajmniej do XX Zjazdu Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, stopień unifikacji (ujednolicenia) koncepcji politycznych był szczególnie duży. Nie­stety zbyt często abstrahuje się od tej wspólnoty ideowo-poli- tycznej, przesadnie akcentując własny, polski dorobek teore­tyczny.W ścisłym związku z zasygnalizowanymi kwestiami natury ogólniejszej, dotyczącymi głównie zakresu problematyki badaw­czej, pozostają niektóre sprawy typowo warsztatowe. Na związek ten zwracał też uwagę Zieliński, stwierdzając, że odpowiedź na pytanie: „gdzie zawarte poglądy” „nie może sprowadzać się do określenia formalnego charakteru dokumentacji, interesującej historyka myśli politycznej, nie ma też znaczenia tylko warszta­towego” . Kontynuując tę myśl, zastanawiał się nad doborem rodzajów źródeł, z punktu widzenia ich przydatności dla badania myśli politycznej, i potrzebą uwzględnienia „występowania sprzę­żenia zwrotnego między twórcami i odbiorcami myśli politycz­nej” . Akceptując w zasadzie tę dyrektywę, zwracającą uwagę między innymi na konieczność badania recepcji myśli politycz­nej, sądzę jednak, że należy dyrektywę tę uściślić. Mamy bo­wiem — w moim przekonaniu — do czynienia raczej z następu­jącym układem „sprzężenia zwrotnego”: myśl polityczna — pro­paganda — hasła agitacyjne. Przedmiotem zainteresowań histo­ryka myśli politycznej jest tylko pierwszy człon tego „sprzęże­nia”, natomiast pozostałymi zajmuje się historyk dziejów życia politycznego, badając między innymi zachowania partii politycz­nych i ich klienteli.

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!