MIMO OSIĄGNIĘĆ

Mimo pewnych już osiągnięć, na­leży postulować podejmowanie dalszych prac badawczych nad prasą ludową, która odgrywała ważną rolę, nie tylko propagato­ra idei, ale również organizatora ruchu ludowego. Wydaje się, że przy badaniu wielu wymienionych tu problemów przydatne były­by prace oparte na socjologicznych metodach badań. Z zadowole­niem należy powitać publikacje mówiące o działalności na terenie wsi partii ruchu robotniczego, co miało wpływ na kształtowanie się radykalnego nurtu w ruchu ludowym .Mimo niewątpliwego postępu w ostatnich kilkunastu latach znajomość problematyki ruchu ludowego w okresie II Rzeczy­pospolitej jest nadal jeszcze niewystarczająca. Tymczasem zna­mienne wydarzenia okresu dwudziestolecia międzywojennego, jak powstanie niepodległego państwa, kształtowanie się w nim życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego, udział chłopów w działalności parlamentarnej i samorządowej, sprawa reformy rolnej, kryzysu gospodarczego w państwie, zjed­noczenia ruchu ludowego, dojrzewanie doktryny agrarystycznej, strajki chłopskie lat trzydziestych, rozwój ruchu młodochłopskie- go, to tylko najważniejsze z wydarzeń stanowiących treść życia społeczno-politycznego wsi.Badania podejmowane w latach sześćdziesiątych i siedem­dziesiątych wypełniły w pewnym stopniu luki, jakie istniały w znajomości sytuacji gospodarczej wsi w okresie II Rzeczypospo­litej. Myślimy tu o publikacjach dotyczących kwestii rolnej oraz spraw reformy rolnej, o badaniach nad strukturą agrarną wsi, opracowaniach na temat polityki podatkowej państwa wobec rol­nictwa oraz o badaniach nad kryzysem gospodarczym lat trzy­dziestych.

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!