OBOK TWÓRCZOŚCI NAUKOWEJ

W rezultacie obok twórczości nauko­wej, artystycznej, literackiej do interesującego nas zakresu wej­dzie również publiczność literacka i artystyczna, dalej zaś oświata i jej instytucje, ze szkołą na czele, światopoglądy i systemy men­talności, życie obyczajowe i rodzinne oraz pokrewne problemy. W szerszym ujęciu możliwe jest także tworzenie takich kategorii, jak „kultura polityczna”, „kultura obyczajowa”, a nawet „kul­tura techniczna”, gdy kładziemy nacisk na stałe elementy pew­nych struktur, na kanwie których dopiero rysują się wydarzenia. Nie znaczy to oczywiście, że o wszystkich tych sferach będzie- mowa w niniejszym referacie. Chodzi tylko o porozumienie się co do zakresu pojęcia kultury, na nasz użytek. Szczególnie waż­ne w omawianym zakresie będą cechy, treści, środki oraz insty­tucje kultury masowej.Nasz przedmiot, to dzieje kultury polskiej od 1918 r. Należało­by się zastanowić nad cechami tego okresu na tle dziejów kultu­ry powszechnej. Bez wątpienia rok 1918 stanowił pewną datę gra­niczną nie tylko w dziejach powszechnych w ogóle, lecz również w dziejach kultury. Jedną z cech tego przełomu było np. za­chwianie się i upadek dominacji Europy, co w dziedzinie kultury wyraziło się między innymi w inwazji wzorów amerykańskich po 1918 r. w Europie i w innych ośrodkach tzw. cywilizowanego świata. Mutatis mutandis dotyczyło to także Polski, do czego w dalszym ciągu przejdziemy. Wielu badaczy upatruje wszakże po­czątek nowej ery w dziejach powszechnych i w dziejach Europy na przełomie XIX i XX wieku (Barraclough). Również i polscy badacze dziejów kultury zwracają uwagę na daty wcześniejsze, niż 1918, łącząc np. początki literatury współczesnej z okresem rewolucji 1905 r.Ale po roku 1918 na pewno mamy do czynie­nia z kulturą współczesną.

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!