OBRAZ SPOŁECZEŃSTWA

Zresztą obraz społeczeń­stwa zintegrowanego wokół kultury masowej jest to raczej obraz (może) przyszłości, w istocie rzeczy mamy tu do czynienia z ten­dencją, obok której występują także inne układy kulturowe. To właśnie jest bardzo istotna kwestia. Jakie warstwy społeczne czy środowiska pozostają (przynajmniej częściowo) poza obrębem tej wielkiej, centralnej formacji kulturowej? Czy można mówić o  innych, zintegrowanych układach kultury? W szczególności jak można zdefiniować obecną i przeszłą sytuację kulturową na wsi, w środowisku wiejsko-chłopskim? W jakim stopniu wieś uczest­niczy w tworzeniu się nowej, zintegrowanej kultury?W innym miejscu struktury społecznej należałoby zdefinio­wać cechy kulturowe zarówno grupy intelektualistów, jak i tej kategorii społecznej, którą socjologowie określają obecnie jako inteligencję, tj. warstwę, czy kategorię ludzi z wyższym wykształ­ceniem. W jakim stopniu ta ostatnia kategoria pozostaje w orbi­cie kultury masowej, wspólnej dla głównej części społeczeństwa, w każdym razie miejskiego?Inne znów zagadnienie istotne, to udział kultury polskiej
w międzynarodowej wymianie dóbr kultury. Chodzi tu nie tyle o    stereotypowe formy wymiany artystów itd., lecz o import wzo­rów kulturowych zaczerpniętych z obcych kultur czy z kosmo­politycznej warstwy kultury światowej.

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!