ODRĘBNE ZAGADNIENIE

Odrębnym zagadnieniem jest stosunek importu wartości kultury (który oczywiście przeważał) do własnej twórczości i do wąskie­go, ale jednak istniejącego eksportu tych wartości, zasilającego skarbnicę ogólnoludzkiej kultury zwłaszcza w dziedzinie niektó­rych nauk społecznych czy awangardowych form literatury. Cho­dzi o problem samodzielności bądź zależności kultury polskiej od czynników zewnętrznych, od światowych centrów kultury- Kolejna grupa zagadnień to kwestie związane z kształtowa­niem się i funkcjonowaniem kultury (ogólno)narodowej i ze zróż­nicowaniami społeczno-kulturowymi. Te sprawy wydają mi się szczególnie ważne z ogólnohistorycznego punktu widzenia. Na­szkicowane przed laty omówienie głównych kierunków zmian i charakterystyka kultur czy subkultur klasowych, warstwo­wych itd. wymaga obecnie pogłębienia i bliższego sprecyzowania. Wyróżniliśmy wówczas kulturę wsi (chłopską, ludową), zalążki kultury proletariackiej, kulturę drobnomieszczańską i, wreszcie, inteligencką, obok żywych jeszcze wartości kultury ziemiańskiej. Obecnie do najbardziej interesujących spraw należy charaktery­styka i ocena kultury inteligenckiej. Próbę taką podjął autor niniejszych słów w innym miejscu . W jakim np. stopniu kul­tura inteligencka była najbardziej reprezentatywna dla kultury narodowej, jakich miała konkurentów (ziemiaństwo, mieszczań­stwo?) — oto najbardziej istotne pytania.

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!