This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 5 title

W DZIEDZINIE BADAŃ

15

Tak więc w dziedzinie badań nad stosunkami polsko-radziec­kimi przypadło naszym historykom zaczynać może nie wszystko od początku po 1945 r., lecz podejmować wysiłek znaczmy, zwłasz­cza

HISTORIOGRAFIA STOSUNKÓW POLSKO-RADZIECKICH

16

Badania nad historią stosunków polsko-radzieckich zostały podjęte w Polsce na szerszą skalę dopiero po II wojnie światowej, kiedy kraj nasz wkroczył na drogę dobrosąsiedzkich i

DZIEJE KULTURY I CYWILIZACJI

17

Sądzę, że pedagogika społeczna wymaga innego podejścia. Dzieje kultury i cywilizacji jako proces kumu­latywny uczą ciągłości wysiłków, szacunku dla wiekowego dorob­ku, właściwego — z dystansem

EPOKI MIJAJĄ

18

Epoki mijają, lecz takie podejście, taka świadomość hi­storyczna nie ulega zmianie. Taka jest spuścizna dawnej, prze­starzałej historiografii, taki jest skutek ograniczoności horyzontów myślowych oraz niezrozumienia

O NAUCZANIU HISTORII KULTURY

19

Wymienione wyżej problemy, to drobny fragment niezwykle skomplikowanego i interesującego zespołu zagadnień, które skła­dają się na dzieje kultury polskiej po II wojnie światowej u. W

OGRANICZONY ZAKRES

20

Z pewnością, choć w bar­dzo ograniczonym zakresie, istnieje i eksport norm kulturowych czy wzorów z Polski do kultur obcych, ale ten nas tu mniej inte­resuje.

OBRAZ SPOŁECZEŃSTWA

Zresztą obraz społeczeń­stwa zintegrowanego wokół kultury masowej jest to raczej obraz (może) przyszłości, w istocie rzeczy mamy tu do czynienia z ten­dencją, obok której występują

POCZĄTKI PROCESU

Początki tego procesu przypadły oczywiście na epokę wcześniejszą. Nowa „kultura ma­sowa”, tworząca się wokół tych środków, grupowała jako audy­torium różine środowiska. W ten sposób zaczęła

SKOMPLIKOWANA PROBLEMATYKA

Z jednej strony siła atrakcyjna kultury inteli­genckiej, czy raczej kultury warstw oświeconych, w Polsce chyba szczególnie znaczna, skłaniała raczej do adaptacji elementów inte­lektualnych i obyczajowych

OKRES POLSKI LUDOWEJ

Jak już podkreślono, lata 1945 – 1986 to już nie jedna, lecz kilka epok. Skomplikowanej problematyki kultury, łączącej się z powszechnymi problemami politycznymi a nawet

ODRĘBNE ROZPOZNANIE

Odrębnego rozpoznania wymaga, w aspekcie właśnie kulturo­wym, poziom cywilizacyjny poszczególnych środowisk i regionów w Polsce międzywojennej. Poziom ten z kolei, uwarunkowany z reguły poziomem rozwoju

OGROMNE ZNACZENIE

Do tej samej kategorii problemów należy tak bardzo klu­czowe zagadnienie kontynuacji kultury ziemiańskiej w Polsce międzywojennej i jej stosunek do kultury narodowej, zwłaszcza   jej inteligenckim

INTELIGENCJA I KULTURA

Ta rola inteligencji i kultury inteligenckiej wymaga szer­szego niż dotąd rozpoznania, gdyż nie była dotąd dostrzegana, a nawet lekceważono ją całkowicie. Jednak bez tej funkcji

KULTURA INTELIGENCJI

W jakim zresztą stop­niu kultura inteligencji była w ogóle odrębna od „kultury naro­dowej”, skoro znaczna część tej kultury, zwłaszcza kultura inte­lektualna i w znacznym stopniu