This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 5 title

DZIĘKI BADANIOM

6

  Jest to dotąd jedyna pozycja o tak rozległym zakresie chronolo­gicznym, napisana z wielką dociekliwością i drobiazgowością. Dzięki dotychczasowym badaniom, zwłaszcza nad stosunkami polsko-radzieckimi w sferze

POSZERZENIE ROZWAŻAŃ

4

  Kolejną pracą, która poszerzyła rozważania nad dyplomatycz­nymi stosunkami polsko-radzieckimi, stała się monografia Stani­sława Gregorowicza, który zajął się nimi bliżej na przykładzie pierwszej połowy lat

DYPLOMATYCZNA STRONA STOSUNKÓW

8

  To, co wiązało się z dyplomatyczną stroną stosunków polsko- radzieckich, stanowi jądro i innych prac monograficznych pol­skich, podobnie zresztą jak i publikacji mniejszych, zwłaszcza

ODMIENNOŚĆ SPOJRZENIA

7

  Ta odmienność spojrzenia wi­doczna stała się w pracach polskich historyków emigracyjnych, którzy mimo pozornej rzetelności nie uniknęli antyradzieckich akcentów, nawiązywania do tradycyjnych ocen, jakie

INTERESUJĄCA PROBLEMATYKA

9

  Nie ma dlatego potrzeby prezentowania jej bliżej, podawa­nia autorów i tytułów, gdyż wszystkie one wraz z ich twórcami znalazły się w tych przeglądach naszego

SIĘGNIĘCIE DO PUBLICYSTYKI

10

  Sięgnięto wówczas szeroko do publicystyki polskiej, do zamieszczonych na łamach prasy wypowiedzi na te­mat rewolucji październikowej i umacniania się władzy radziec­kiej. W sumie można

WYNIK WSPÓŁPRACY

11

W wyniku wza­jemnej współpracy ukazało się dotąd 12 obszernych tomów pt. „Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko-radziec­kich”, stanowiących obecnie kapitalne wydawnictwo, choć nie po­zbawione

INTERESUJĄCA PROBLEMATYKA

12

Niemniej ich zasługą było to, że podjęli oni interesującą problematykę szerzej po raz pierwszy w Polsce, że udostępnili wiele przedtem nie znanych źródeł i materiałów

UPOWSZECHNIENIE REZULTATÓW

13

W upowszech­nieniu ich rezultatów rolę pionierską odegrał „Kwartalnik Insty­tutu Polsko-Radzieckiego” (1951 – 1957), a po nim rocznik „Z dzie­jów stosunków polsko-radzieckich. Studia i materiały”, wydawa­ny

POCZĄTKOWE PRACE

14

Te prace z początkowego okresu wypełniały sugerowane przez politykę potrzeby, dowodzi­ły, że źródła polsko-radzieckich powiązań mają głębokie korzenie, że sięgają do polsko-rosyjskiego współdziałania rewolucyjnego XIX

W DZIEDZINIE BADAŃ

15

Tak więc w dziedzinie badań nad stosunkami polsko-radziec­kimi przypadło naszym historykom zaczynać może nie wszystko od początku po 1945 r., lecz podejmować wysiłek znaczmy, zwłasz­cza

HISTORIOGRAFIA STOSUNKÓW POLSKO-RADZIECKICH

16

Badania nad historią stosunków polsko-radzieckich zostały podjęte w Polsce na szerszą skalę dopiero po II wojnie światowej, kiedy kraj nasz wkroczył na drogę dobrosąsiedzkich i

DZIEJE KULTURY I CYWILIZACJI

17

Sądzę, że pedagogika społeczna wymaga innego podejścia. Dzieje kultury i cywilizacji jako proces kumu­latywny uczą ciągłości wysiłków, szacunku dla wiekowego dorob­ku, właściwego — z dystansem

EPOKI MIJAJĄ

18

Epoki mijają, lecz takie podejście, taka świadomość hi­storyczna nie ulega zmianie. Taka jest spuścizna dawnej, prze­starzałej historiografii, taki jest skutek ograniczoności horyzontów myślowych oraz niezrozumienia