PEŁNE UZASADNIENIE

Zanim jednak przejdziemy do scharakteryzowania dotychczaso­wych wyników badań historyków i perspektyw badawczych, należy podkreślić olbrzymi wkład, jaki wniosła w upowszechnie­nie wyników pracy historyków wsi, chłopów i ruchu ludowego Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. Jeśli dziś pozytywnie może­my oceniać stan naszej wiedzy o dziejach wsi i ruchu ludowego, to dorobek ten byłby nie do pomyślenia bez udziału tej ludo­wej placówki wydawniczej. Przeważająca większość publikacji dotyczących wsi, chłopów i ruchu ludowego wydana została w Ludowej Spółdzielni Wydawniczej. Wspominamy o tym dla­tego, że bez udziału LSW nie byłby możliwy rozwój badań nad interesującą nas tu problematyką. Jeśli jednak badania te w dal­szym ciągu mają się rozwijać tak owocnie jak dotychczas, to w ślad za LSW pójść muszą i inne wydawnictwa. Do tej pory pozytywny wyjątek pod tym względem stanowi Wydawnictwo Lubelskie. Jest jednak rzeczą optymistyczną, że — sporadycznie wprawdzie — coraz częściej uwzględniają w swych planach wy­dawniczych interesującą nas tu problematykę także Wydawnic­two im. Ossolińskich we Wrocławiu oraz Państwowe Wydaw­nictwo Naukowe. Jest to w pełni uzasadnione, gdyż publikowanie -opracowań z dziejów chłopów i ruchu ludowego nie może być jedynie troską agend Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego.

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!