PIONIER BADAŃ

Będąc sam przed laty „pionierem” badań nad nurtem nacjonalistycznym w polskim ruchu robot­niczym, i w jakiejś mierze nad dziejami Narodowej Demokracji, w oparciu o własne doświadczenia mogę stwierdzić, że pracę pio­nierską powinno się tak samo klasyfikować jak pierwsze udane doświadczenie w naukach eksperymentalnych. Szansę pełniejsze­go poznania w naszym wypadku stwarza dopiero kontynuacja konkretnych badań, dotyczących tego samego zjawiska (wyda­rzeń), podobnie jak w wypadku nauk eksperymentalnych pew­ność poznania powstaje dopiero po wielokrotnie udanym jed­nostkowym doświadczeniu.Niemal zawsze wówczas gdy podejmowana jest próba oceny stanu badań, nawet tak ogólna i dyskusyjna, nasuwa się pytanie o    szansę syntetycznego ujęcia danej problematyki badawczej, w tym wypadku: dziejów polskiej myśli politycznej czasów naj­nowszych. Osobiście uważam, że zamysł opracowania takiej syn­tezy (do 1944/1945 r.) można by uznać za pożyteczny, gdyż umożliwiłaby ona pełniejsze zdanie sobie sprawy z blasków i cie­ni naszego poznania. Mogłaby ona służyć jako punkt odniesie­nia do dalszych badań, przy czym, jak na to wskazują doświad­czenia Wilhelma Feldmana i Retta Ludwikowskiego, lepiej taką rolę odgrywają ujęcia nacechowane piętnem spojrzenia indywidualnego. Pozostaje wszakże jeszcze jedna przeszkoda w postaci uczuleń i przeczuleń politycznych naszych władz, znaj­dujących swój wyraz w ingerencjach cenzury. Doświadczenia serii wydawniczej „Polska myśl polityczna XIX i XX wieku” mogą być tego wymownym przykładem.

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!