POJAWIAJĄCE SIĘ WĄTPLIWOŚCI

W innym wypadku możemy za przejaw myśli politycznej uznać np. prze­jawy zręczności taktycznej, umiejętność przystosowywania się , do zmieniających się warunków.Mam poza tym wątpliwości, czy uczestników ruchów poli­tycznych możemy uważać za odbiorców myśli politycznej. Mając na uwadze to, że nawet część członków elit politycznych przyzna­wała się do nieznajomości podstawowych dla swego ruchu pism politycznych, z dużą ostrożnością odnoszę się do stwierdzeń, w których podnosi się powszechniejszą akceptację wskazań pro­gramowych zawartych w całej myśli politycznej danego ruchu. Już przed laty próbowałem — w odniesieniu do endecji — usta­lić pewien powszechniej uznawany kanon wartości ideowo-poli- tycznych, teraz byłbym jeszcze bardziej ostrożny w formuło­waniu stopnia powszechności akceptacji takiego czy innego ka­nonu. Wydaje się, że w skali bardziej masowej, wykraczającej poza główne środowiska przywódcze i opiniotwórcze, mamy do •czynienia z wybiórczą akceptacją nie myśli a jej elementów za­wartych w propagandzie i hasłach agitacyjnych. Sądzę, że ba­danie tego typu recepcji myśli politycznej nie należy już do ze­stawu podstawowych zadań jej historyka, co nie oznacza, że nie powinien on wyników tych badań uwzględniać. Na marginesie je­dynie wspomnę, że poza wyjątkowymi sytuacjami, np. powstanie wielkopolskie 1918/1919 r. czy też sierpień 1980 r„ szanse zbada­nia tego typu recepcji są raczej małe. Pytamy się wówczas w gruncie rzeczy o stan powszechniejszej świadomości politycz­nej.

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!