POLSKIE PODWÓRKO

To polskie podwórko w szeregu wypadkach pojmowane jest tak ciasno, że abstrahuje­my nie tylko od ogólniejszych porównań, dotyczących dziejów powszechnych, ale także od tych uwarunkowań, które były zwią­zane z faktem zamieszkiwania polskiego terytorium państwowego, a uprzednio (do lat 1918 – 1922) obszaru polskich aspiracji naro­dowych , przez inne narody. One też dysponowały swą myślą polityczną, o której nasza wiedza jest tylko cząstkowa , a która mogła wywierać wpływ na polską myśl polityczną. Po drugie, w wielu wypadkach nasze spojrzenie na miejsce idei i koncepcji narodu w dziejach polskiej myśli politycznej jest obarczone sła­bością refleksji teoretycznej. Można nawet mówić o słabym rezonansie prac polskich, podnoszących szczególną złożoność tej problematyki badawczej. Propozycje ujęć Stanisława Ossowskie­go  i Józefa Chlebowczyka są na ogół mało wykorzystane. A przecież długotrwałe rozbicie narodu, mające przy tym miej­sce akurat w czasie upowszechnienia się świadomości narodowej, powinno skłaniać do poświęcenia większej uwagi kwestiom pogra­nicza narodowego, ojczyzn lokalnych i regionalnych itp.Uzyskanie odpowiedzi na pytanie: jakie miejsce w pol­skiej myśli politycznej kwestie te zajmowały, jest również jed­nym z niezbędnych warunków pełnego poznania koncepcji do­tyczących terytorium i sąsiadów.

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!