POSZERZENIE ROZWAŻAŃ

4

 

Kolejną pracą, która poszerzyła rozważania nad dyplomatycz­nymi stosunkami polsko-radzieckimi, stała się monografia Stani­sława Gregorowicza, który zajął się nimi bliżej na przykładzie pierwszej połowy lat trzydziestych. Dotyka ona zatem tego okre­su, kiedy doszło do podpisania polsko-radzieckiego układu o nie­agresji, gdy stosunki te miały względnie dobry charakter i cecho­wało je wzajemne zbliżenie w związku z dojściem Hitlera do wła­dzy w Niemczech .Nie wymieniając prac, które peryferyjnie lub przy okazji in­nej tematyki dotykają stosunków polsko-radzieckich okresu mię­dzywojennego, wypada skomentować, że na polu dyplomatycz­nych powiązań zrobiono już wiele. Życzyć badaczom należy tyl­ko tego, aby zajęli się także bliżej ostatnimi latami trzydziesty­mi, zwłaszcza bolesnym dla Polaków rokiem 1939. Wprawdzie się­ga się i do tego okresu, lecz w pracach drobniejszych, publiko­wanych na łamach czasopism, z unikaniem jednak wchodzenia bliżej w sprawy trudne, jakie nastąpiły po 23 sierpnia 1939 r. Śmielej pisze się natomiast i o tym roku w pracach odnoszących się do współpracy gospodarczej lub kulturalnej, nie mającej tak silnego związku z polityką, jak bywa w przypadku prac o sto­sunkach dyplomatycznych. Z prac, które wychodzą poza problematykę dyplomatyczną, wypada wymienić monografię Jerzego Różewicza, autora już za­służonego w badaniu i wcześniejszych powiązań polsko-rosyj­skich na niwie naukowej. W swej monografii poświęconej pol­sko-radzieckim stosunkom naukowym okresu międzywojennego, uwzględnia on wszystkie kontakty, jakie naszą i radziecką naukę- łączyły w tym okresie w dziedzinie badań i kontaktów osobistych.

 

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!