POWÓD DO ZASTANOWIENIA

Te spostrzeżenia wówczas gdy chcemy zastanawiać się nad aktualnym stanem badań nad dziejami pol­skiej myśli politycznej czasów najnowszych. Przez pryzmat przy­jętych przez niego założeń, dotyczących metod i kierunków ba­dań, możemy spojrzeć na uzyskane w ciągu tego dziesięciolecia efekty badawcze. Ułatwi to zarówno ich ocenę, jak i uzmysłowie­nie sobie możliwości (lub jej braku) przystąpienia do opracowa­nia pełnej syntezy tych dziejów. Nie pretendując do dania w mia­rę wyczerpującej odpowiedzi na wszystkie nasuwające się w tym wypadku pytania, wymagałoby to bowiem napisania dość obszer­nej rozprawy, ograniczę się do podzielenia się kilkoma spostrze­żeniami dotyczącymi: zakresu problematyki badawczej, warszta­tu historyka myśli politycznej oraz aktualnego dorobku badaw­czego. Spostrzeżenia te — pragnę to podkreślić — obarczone są piętnem subiektywizmu, powstały bowiem w toku własnych badań nad dziejami myśli i świadomości politycznej4. Sądzę jednak, że podzielenie się nimi może okazać się pożyteczne, sprzy­jać może pobudzeniu dyskusji, niezbędnej z punktu widzenia potrzeb obecnych i przyszłych badań.Myślę, że można sobie darować zastanawianie się nad za­kresem pojęciowym terminu „myśl polityczna”. Spostrzeżenia Henryka Zielińskiego wytrzymały moim zdaniem próbę czasu i nadal mogą służyć jako wytyczne dla badań monograficznych.

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!