PUNKT WYJŚCIA

Punktem wyjścia może być przyjęcie założenia o zaistnieniu w tych czasach dwóch zasadniczych faz w rozwoju tej myśli. Pierwsza z nich zaczęła rozwijać się u schyłku lat dziewięćdzie­siątych, wraz z ukształtowaniem się głównych nurtów polskiego życia politycznego, jej zmierzch następuje w latach II wojny światowej. Po 1944/1945 r., w rezultacie zasadniczych przeobra­żeń ekonomicznych i społecznych, przesunięć terytorialnych, ukształtowania się niemal jednorodnego narodowo społeczeństwa i zanikania wielonurtowego życia politycznego, mamy do czynie­nia z nową fazą w rozwoju polskiej myśli politycznej. Jej rodor wód tkwi wprawdzie w fazie poprzedniej, ale różni się ona od niej w sposób diametralny. Inna jest nie tylko Polska (we wszyst­kich wewnętrznych układach), inny jest także cały otaczający ją świat. Nie będzie zbyt przesadnym stwierdzenie, że wszystkie próby kontynuacji myśli politycznej w tej nowej fazie w więk­szym lub mniejszym stopniu są obarczone epigonizmem. Mając na uwadze zarówno dotychczasowe wyniki badań, jak i możliwości ich rozwijania, całą uwagę można skoncentrować na pierwszej ze wspomnianych faz. Nawet i w jej wypadku na­potykamy na czasami znaczne trudności pozamerytoryczne, wy­nikłe z przeczuleń politycznych i działalności cenzury. W odnie­sieniu do dziejów myśli politycznej po II wojnie światowej trud­ności te ulegają takiemu zwielokrotnieniu, że de facto jesteśmy skazani na przyczynkarstwo i ujęcia publicystyczne.

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!