REZULTATY BADAŃ

Rezultaty badań, dotyczących tych kwe­stii, są tylko fragmentaryczne. Nieco bogatsze odnoszą się niemal wyłącznie do dziejów myśli politycznej ruchu ludowego, szcze­gólnie do dziejów myśli w latach trzydziestych . A przecież do­piero uzyskanie odpowiedzi na pytania: jak widziano poszcze­gólne grupy społeczne, jak ujmowano relację między grupą a jed­nostką itp., może umożliwić precyzyjną ocenę charakteru spo­łecznego danej myśli. Na przykład bez poznania stanowiska myśli politycznej ruchu ludowego wobec mieszczaństwa, zachodzących w tym zakresie różnic w poszczególnych okresach, wszelkie stwierdzenia o antykapitalistycznym charakterze tej myśli pozba­wione są pełnej wartości dowodowej.Używamy często określeń: prawica i lewica społeczna, w czę­ści trafnie, w części w sposób budzący wątpliwości. Czasami zda­rzają się jednak wypadki uchylania się od klasyfikacji poszcze­gólnych osób i grup politycznych, jak np. w wypadku Józefa Pił­sudskiego i piłsudczyków. Uwarunkowań społecznych poszcze­gólnych poglądów, o ile w ogóle zwraca się na nie uwagę, szuka się niemal wyłącznie w związkach bezpośrednich z daną grupą społeczną. Czasami można się spotkać nawet z sugestią, nie do­tyczącą przy tym rządów koalicyjnych, z udziałem PPS, że danej ekipy nie można zaklasyfikować jednoznacznie, gdyż w jej skład nie wchodzili przedstawiciele klas posiadających.

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!