ROLA HISTORYKA I NAUKI HISTORYCZNEJ W BADANIACH NAD KULTURĄ

Czy jednak naprawdę kultura lat dwudziestych XX w. w Polsce, podobnie jak i w innych krajach, była w istocie rzeczy tym samym, co kultura lat osiemdziesiątych XX w.? Przecież za­sięg przekaźników kultury masowej, zasięg mediów był wówczas nieporównanie mniejszy, a i sama zawartość upowszechnianych treści kulturowych uległa zmianie. Trzeba zatem rozważyć charak­terystykę kultury polskiej przynajmniej w dwóch przekrojach: jednym — odpowiadającym okresowi międzywojennemu, dru­gim — dotyczącym okresu powojennego. Co prawda ten ostatni ma za sobą już ponad 40 lat i sam zasługuje na rozbudowaną periodyzację i ogląd w kilku przekrojach. Nasze zabiegi noszą więc z konieczności cechy uproszczenia.Problem ten jest bardzo istotny w naszych rozważaniach, po­nieważ nie zawsze jest jasna rola historyka i nauki historycznej w dziedzinie kultury, którą to dziedzinę często uważa się za do­menę li tylko wyspecjalizowanych dyscyplin, jak historia litera­tury, historia sztuk plastycznych itd. Tylko niektórzy z badaczy związanych z tymi dyscyplinami stosują podejście wystarczająco ogólne, aby wyniki badań mogły być wmontowane w ogolną wie­dzę historyczną. Chyba jednak właśnie historia, historyk, nauka historyczna, badająca i wyjaśniająca całokształt dziejów, jest po­wołana do tego, aby przynajmniej usiłowała stworzyć Integra- nv obraz przeszłości, uwzględniający na zasadzie funkcjonalne] sferę kultury w każdym z możliwych zakresów.

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!