ROZWÓJ BADAŃ

Rozwój badań nad dziejami ruchu ludowego utrudniany był brakiem podstawowych wydawnictw jak bibliografie, słowniki, encyklopedie i podstawowe wydawnictwa źródłowe. W tym za­kresie uczyniono już dość dużo w latach sześćdziesiątych, co nie oznacza, aby sytuacja była zadowalająca. Z zakresu publikacji bibliograficznych wydano bibliografię druków zwartych za lata 1864 – 1961, materiały do bibliografii ruchu ludowego w latach 1864 – 1974, bibliografię czasopism wiejskich i ruchu ludowego, dwutomową bibliografię zawartości czasopism ludowych za lata 1889 – 1918, bibliografię ruchu ludowego w czasopismach Polski Ludowej . Wydano Kalendarz wydarzeń historii ruchu ludowe­go, Kalendarium działalności Batalionów Chłopskich oraz opra­cowano wykaz władz stronnictw ludowych. Nie ujrzała nato­miast światła dziennego przygotowana od dłuższego czasu, opra­cowana z dużym nakładem sił i środków, Encyklopedia Ruchu Ludowego.Ogłoszono, w 4 tomach, podstawowe źródła do dziejów ruchu ludowego, od końca wieku XIX do 1945 r., tom dokumentów do dziejów sojuszu robotniczo-chłopskiego, programy stronnictw lu­dowych, druki ulotne ruchu ludowego, źródła do dziejów nie­których partii chłopskich, jak PSL „Piast”, ZLCh „Samopomoc”, materiały do strajków chłopskich, listy wybitnych przywódców ruchu ludowego .Poszerzają publikowaną bazę źródłową wydawane systema­tycznie przez Ludową Spółdzielnię Wydawniczą, rzadziej też przez inne oficyny, pamiętniki i wspomnienia czołowych przywódców działaczy ruchu ludowego. Wymienimy na tym miejscu tylko wspomnienia i pamiętniki: Kazimierza Banacha, Jakuba Bojki, Jana Dąbskiego, Stefana Ignara, Jana Madejczyka, Józefa Niecki, Tomasza Nocznickiego, Macieja Rataja, Jana Stapińskiego, Stani­sława Thugutta, Wincentego Witosa i Czesława Wycecha.

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!