SIĘGNIĘCIE DO PUBLICYSTYKI

10

 

Sięgnięto wówczas szeroko do publicystyki polskiej, do zamieszczonych na łamach prasy wypowiedzi na te­mat rewolucji październikowej i umacniania się władzy radziec­kiej. W sumie można powiedzieć, że w związku z 50 rocznicą re­wolucji październikowej ukazało się w Polsce najwięcej prac do­tyczących stosunków polsko-radzieckich, że żadna późniejsza rocz­nica, nawet całkiem okrągła, nie przyniosła tak znaczącego plonu w zakresie publikacji. Godne odnotowania jest i to, że ta roczni­ca wciągnęła do wysiłku badawczego różne środowiska uczelnia­ne, że rozbudziła szersze zainteresowania problematyką rewolucji październikowej. Słabością tego zaangażowania było to, że więk­szość tych publikacji, liczących wiele dziesiątków pozycji obszer­nych i drobnych, posiadała okazjonalny charakter, że nie była rezultatem głębszego wysiłku badawczego, prowadzonych latami studiów. Tylko nieliczne pozycje weszły na trwałe do dorobku historiografii polskiej, wśród nich i te, które dotyczyły rewolucji październikowej i niepodległości Polski, udziału w niej Polaków i ich walce w obronie władzy radzieckiej, czy opinii wyrażanej na łamach prasy polskiej o rewolucji październikowej . Pozycje te wzmocniły niektóre przekłady literatury radzieckiej na język pol­ski, dotyczące tej samej tematyki, głównie sprawy niepodległości Polski i jej związku z rewolucją październikową oraz udziału Po­laków w obronie władzy radzieckiej .Historiografia stosunków polsko-radzieckich doby rewolucji październikowej była już przedmiotem rozważań kilku autorów polskich, wśród nich m.in. Ludwika Bazylowa i piszącego te sło­wa.

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!