SKOMPLIKOWANA PROBLEMATYKA

Z jednej strony siła atrakcyjna kultury inteli­genckiej, czy raczej kultury warstw oświeconych, w Polsce chyba szczególnie znaczna, skłaniała raczej do adaptacji elementów inte­lektualnych i obyczajowych tej kultury do nowej rzeczywistości, niż do zastępowania ich nowymi elementami. Ponadto nie istniał w Polsce międzywojennej ośrodek społeczno-kulturowy, który mógłby przejąć inicjatywę w tej dziedzinie. Pomijając już fakt osłabienia kadrowej klasy robotniczej w Polsce w wyniku II woj­ny światowej (choć liczba aktualnych robotników nawet wzro­sła ), trzeba stwierdzić, że istniały, jak to oceniamy, tylko zaląż­ki odrębnej kultury robotniczej, związane z niektórymi ośrodka­mi przemysłowymi, natomiast wielkie oddziały klasy robotniczej pozostawały pod kulturowymi wpływami drobnomieszczaństwa i chłopstwa, jako że połowa klasy robotniczej mieszkała na wsi (w tym ok. 40 procent robotników poza rolnictwem). Kultura zacofanej cywilizacyjnie wsi nie nadawała się w żaden spo­sób na podstawę nowej oficjalnej kultury (pomijając takie mar­ginalne rzeczy, jak taneczne zespoły ludowe…), zresztą to nie odpowiadałoby doktrynie przewidującej hegemonię klasy robot­niczej. Oparte na tej doktrynie próby stworzenia „nowej kultu­ry” skończyły się całkowitym niepowodzeniem.Po drugie jednak, opóźnione procesy rozwoju środków maso­wego przekazu (masowej komunikacji społecznej) zaczęły coraz szerszym frontem docierać i do Polski.

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!