STAN I PERSPEKTYWY BADAŃ W POSZCZEGÓLNYCH DZIEDZINACH

Podejmując próbę oceny stanu badań, dotyczących dziejów polskiej myśli politycznej czasów najnowszych, nie można nie odwołać się do spostrzeżeń poczynionych przed ponad dziesię­ciu laty przez Henryka Zielińskiego. Przynajmniej z dwóch względów. Po pierwsze dlatego, że był on głównym inicjatorem rozwinięcia tych badań. Nie ograniczył się przy tym do spre­cyzowania programu, aktualnego w dużej mierze także i dziś  ale podjął także trud stworzenia stałych form rozwijania tych badań. Mam tu na uwadze przede wszystkim inicjowanie syste­matycznych spotkań naukowych, poświęconych dyskusji nad wybranymi aspektami dziejów polskiej myśli politycznej oraz uruchomienie periodycznego wydawnictwa „Polska myśl poli­tyczna XIX i XX wieku”. Jak pisał w Słowie wstępnym do pierwszego jego tomu: „Może to i powinno stworzyć podstawę do opracowania po pewnym czasie tak bardzo potrzebnej syntezy dziejów polskiej myśli politycznej XIX i XX w.” Niezbyt czę­sto, przynajmniej w dziejach historiografii polskiej, ten bar­dzo sensowny program, polegający na równoległym organizowa­niu dyskusji naukowych i wydawnictwa periodycznego, był rze­czywiście realizowany po śmierci Henryka Zielińskiego, próbuje go realizować jego najbliższy współpracownik, Wojciech Wrzesiński

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!