STANOWISKO WOBEC SPOŁECZEŃSTWA

Z jednej stro­ny można w tym widzieć przejaw zamazywania oblicza społecz­nego jakiejś ekipy rządzącej, czy grupy politycznej, a z dru­giej — uleganie — de facto — prymitywnemu determinizmowi. Rozpatrując stanowisko wobec społeczeństwa i poszczególnych jego grup, zajmowane przez twórców myśli politycznej, trzeba uwzględnić cały wachlarz poglądów: od zachowawczych (w pełni akceptujących istniejący układ społeczny), poprzez różne odcienie koncepcji akceptujących modyfikację tego układu, po różnie też interpretowane programy całkowitej jego przebudowy. Okaże się wówczas, że nie tak rzadko w parze z bardzo ostrą krytyką nie­których grup społecznych, np. ziemiaństwa, szła generalna akcep­tacja panującego układu społecznego, który nie tyle chciano zmienić, co zmodyfikować. Np. dążenie do zmniejszenia dystan­sów społecznych można uznać za charakterystyczne dla myśli politycznej nurtu nacjonalistycznego, podobnie jak podkreślanie szczególnych wartości tkwiących w chłopstwie. Z kolei nie zaw­sze sympatyzowanie z ruchem ludowym, a nawet udział w jego poczynaniach, było równoznaczne z pełnym uznaniem podmioto­wości chłopstwa. Dopiero analiza poglądów dotyczących poszcze­gólnych grup społecznych pozwala dostrzec przejawy patrymo- nializmu, będącego sukcesją stanowości. Przejawy tej sukcesji, a nie tylko wpływów socjalistycznych, warto dojrzeć pełniej także w wielu poglądach antymieszczańskich (antyburżuazyj- nych).

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!