TO SAMO PYTANIE

To samo pytanie można odnieść do prac traktujących o dziejach myśli zachodniej. Czy uzyskamy pełniejszą odpowiedź na nasu­wające się w tym wypadku pytania bez uwzględnienia stano­wiska wobec pozostałych kwestii terytorialnych? Czyniąc te uwagi nie zamierzam deprecjonować badań pod­porządkowanych zasadzie proweniencyjnej, czy też cząstkowych badań problemowych, pragnę jedynie zwrócić uwagę na to, że dzięki nim uzyskujemy jedynie wyniki cząstkowe, że zbliżamy się do poznania pełnego obrazu metodą kolejnych przybliżeń. ostatnia kwestia warta chyba poruszenia, szczególnie wtedy, gdy zastanawiamy się nad recepcją myśli politycznej. Pretekstem do jej postawienia może być artykuł Włodzimierza Sulei Myśl polityczna piłsudczyków a twórczość Juliusza Kadena-Bandrowskiego, zakończony tezą następującą: „Utwory Kadena nie są, rzecz jasna, rodzajem ideologicznego dokumentu; są jednak, po­przez mniej lub bardziej zamierzone (a nawet nieświadome) propagowanie konkretnych elementów myśli politycznej piłsud- czyzny, ich literackim odbiciem” . Niezależnie od stopnia traf­ności tego osądu, czy też szerzej: trudnej do przecenienia złożo­ności wykorzystania każdego dzieła artystycznego jako źródła historycznego, sam fakt podjęcia próby interpretacji utworów literackich w toku badania dziejów myśli politycznej zasługuje na podkreślenie.

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!