UCISK EKONOMICZNY

Rów­nie dotkliwe, jak ucisk ekonomiczny, było jego społeczne upo­śledzenie, wyrażające się najpełniej w pogardliwym doń sto­sunku innych klas społecznych i w braku pełnych praw poli­tycznych. Ruch ludowy, skupiający najbardziej aktywne i świa­dome politycznie jednostki, przyspieszał i pogłębiał proces doj­rzewania klasowego i politycznego chłopów, zwalczał wysuwane przez działające na wsi a znajdujące się pod wpływami kleru i obszamictwa organizacje, hasła solidaryzmu społecznego, wysu­wał — wprawdzie bliżej niesprecyzowany, lecz postępowy i od­legły od obszamiczo-burżuazyjnych koncepcji ustrojowych — ideał Polski Ludowej. W ruchu ludowym występowały różne nurty, postawy i dą­żenia, mające źródło w rozwarstwieniu ekonomicznym, które z kolei prowadziły do dużej dyferencjacji ideowej i organizacyj­nej. Odzwierciedlały one w pewnym stopniu złożoność procesów i przeciwieństwa klasowe społeczeństwa żyjącego w ustroju ka­pitalistycznym. Trudności te wynikały również i stąd, że na pol­ski ruch ludowy o wiele silniej niż na inne ruchy polityczne wy­wierali wpływ przywódcy oraz reprezentowane przez nich idee i głoszone poglądy. Polityka ta nie zawsze zgodna była z inte­resami warstw, które reprezentowali. Prowadziło to niekiedy do walki wewnętrznej, ścierania się poglądów i szukania sojuszów politycznych, które chłopom nie zawsze wychodziły na dobre.

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!