UKŁADY ODNIESIEŃ

Mając na uwadze te układy odniesień, traktowane jako węzło­we zagadnienia problematyki dziejów myśli politycznej, można podjąć próbę charakterystyki aktualnego stanu badań. Jak już jednak wspomniałem, podporządkowując ją nie dążeniu do reje­stracji osiągniętych rezultatów, ich jednostkowej ocenie, a usiło­waniu uzyskania odpowiedzi na pytanie: na ile ten stan badań umożliwia opracowanie w miarę pełnej syntezy dziejów polskiej myśli politycznej czasów najnowszych (od schyłku XIX w. po wojnę światową). Do konkretnych opracowań będę odwoływał się jedynie tytułem przykładu, dla zasygnalizowania pułapu po­znania. Koncepcjom ekonomicznym najwięcej miejsca poświęcili dotychczas historycy dziejów gospodarczych. Spostrzeżeń, doty­czących poglądów zarówno pojedynczych polityków, jak i grup politycznych, możemy napotkać i wiele w pracach monograficz­nych, i w próbach ujęć ogólnych, by wspomnieć tylko o trzech tomach Gospodarki Polski międzywojennej autorstwa Zbigniewa Landaua i Jerzego Tomaszewskiego . Gros uwagi w tych pra­cach, co jest w pełni zrozumiałe, poświęca się jednak tym poglą­dom, które wywierały wpływ na politykę i poczynania gospodar­cze poszczególnych rządów. Znacznie już mniejszym zaintereso­waniem cieszą się koncepcje sfer gospodarczych (Lewiatana, organizacji rolniczych itp.), jakkolwiek w szeregu prac mono­graficznych zwrócono na nie większą uwagę. Poza pracami Seweryna Żunawickiego , Kazimierza Dziewulskiego  i Andrze­ja Wojtasa niewiele jest takich, w których w centrum zainte­resowania znalazły się same koncepcje.

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!