UKSZTAŁTOWANIE POSTAW

Dostrze­gam. ją także (a może przede wszystkim?) w braku refleksji ogól­niejszej, dotyczącej miejsca badanego okresu w konkretnej epo­ce historycznej, zaznaczającej się w dziejach powszechnych i na­rodowych. Bez uwzględnienia klimatów cywilizacyjnych, ideo­wych itp., charakterystycznych szczególnie dla danej epoki, moż­na pokusić się najwyżej o poprawny opis. Jest to przy tym kwestia nadzwyczaj złożona, jako że często mamy do czynienia z pozorną identycznością koncepcji, pojęć i haseł. Zmiany, jakie w tym zakresie zachodzą, są uchwytne dopiero wówczas, gdy dostrzeże się w pełni zmienność czasów, zmierzch jednej i naro­dziny nowej epoki. A w interesującym nas przypadku mamy do czynienia nie tylko z taką sytuacją, ale także z dwoma jeszcze wydarzeniami, których znaczenia w dziejach narodowych nie spo­sób przecenić: z odzyskaniem niepodległości oraz ze skutkami masowych migracji ludności polskiej, w znacznej mierze idącymi w parze z opuszczeniem przez nią wielu dawnych ojczyzn lokal­nych 5.Przyjmując, że do ukształtowania podstaw polskiej myśli po­litycznej czasów najnowszych doszło na przełomie XIX i XX w., w schyłkowym okresie epoki określanej mianem XIX wieku, kli­matów ideowych, w których ta myśl rodziła się, musimy szukać w tamtej właśnie epoce. Upraszczając problem można powiedzieć, że gros ówczesnych twórców myśli politycznej wyrastało w kli­macie uznania szczególnych praw jednostki, budzących się nacjo­nalizmów, prymatu Europy w ówczesnym świecie oraz pracy organicznej.

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!