UŁOMNA WIEDZA

Ułomna jest także nasza wiedza o głównych twórcach ówczes­nych koncepcji ekonomicznych. W najlepszym wypadku dyspo­nujemy jedynie informacjami bądź fragmentarycznymi, dotyczą­cymi np. stanowiska wobec konkretnego zagadnienia, bądź wy­cinkowymi, ograniczonymi do paru lub kilku lat. Zdarzają się również i zarysy ujęć hagiograficznych, jak w wypadku Eugeniu­sza Kwiatkowskiego. Poważniejsze jeszcze luki poznawcze dają o sobie znać w kolejnym układzie odniesień, dotyczącym społeczeństwa, gru­py społecznej i jednostki. Głównie dzięki Polskiej klasie robotni­czej. Zarys dziejów, pracom Janusza Żarnowskiego  i niektó­rym wydawnictwom seryjnym, dysponujemy wprawdzie dość znaczną wiedzą o strukturach społecznych, ale nader znikomą o  myśli dotyczącej społeczeństwa jako całości oraz jego poszcze­gólnych elementach składowych. Zresztą także i nasza wiedza o  strukturach społecznych, z wyjątkiem wiedzy o klasie robotni­czej , jest — jeśli można tak powiedzieć — natury zewnętrznej. Przykładem może być stan wiedzy o najliczniejszej grupie spo­łecznej, o ludności chłopskiej, ograniczony de facto do znajo­mości jej zróżnicowania majątkowego, ściślej: różnic w posiada­nym areale.Niewiele wiemy natomiast o tym jakie miejsce w myśli poli­tycznej zajmowały poszczególne grupy społeczne, jak widziano wzajemne między nimi relacje oraz jak ujmowano relację: spo­łeczeństwo — jednostka.

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!