UPOWSZECHNIENIE REZULTATÓW

13

W upowszech­nieniu ich rezultatów rolę pionierską odegrał „Kwartalnik Insty­tutu Polsko-Radzieckiego” (1951 – 1957), a po nim rocznik „Z dzie­jów stosunków polsko-radzieckich. Studia i materiały”, wydawa­ny od 1965 r. przez Zakład Historii Stosunków Polsko-Radziec­kich PAN i kontynuowany przez Instytut Krajów Socjalistycz­nych PAN. Oba te organy monopolizowały problematykę polsko- radzieckich stosunków, publikując z tego zakresu najwięcej roz­praw, artykułów i materiałów źródłowych. Wspomniane ośrodki zdominowały również badania z tego obszaru. One też skupiły gros historyków parających się profesjonalnie studiami nad pol­sko-radziecką i polsko-rosyjską tematyką.W początkowym okresie, w dobie tzw. stalinizacji, pojawiły się jeszcze nieliczne prace z zakresu polsko-radzieckich stosun­ków. Nawiązywano w nich przeważnie do czasów rewolucji paź­dziernikowej i jej wpływu i znaczenia dla sprawy polskiej, odzy­skania przez Polskę niepodległości w 1918 r. W pracach tych, mających przeważnie okazjonalny charakter, bo publikowanych głównie z okazji rocznic tejże rewolucji, nie brakowało przesad- ności i wielu uproszczeń. Problematykę traktowano bowiem pod jednym kątem pozytywnych oddziaływań rewolucji październi­kowej, doszukując się zaś po polskiej stronie raczej negatywów, złego odnoszenia się do wydarzeń rewolucyjnych w Rosji. I ten obraz starali się zaprezentować nie tyle historycy związani ze wspomnianymi ośrodkami, co pracujący lub związani z Zakła­dem Historii Partii.

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!