UWAGA BADACZY

Uwagę badaczy przykuwały jednak przede wszyst­kim dzieje Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej „Wici”. Z tego zakresu ukazała się monografia ukazująca powstanie tej organizacji, publikacje przedstawiające jej działal­ność społeczno-wychowawczą i organizacyjną, zbadane zostały dzieje prasy młodzieżowej i jej rola w kształtowaniu postaw młodego pokolenia wsi. Ruch młodzieży wiejskiej powinien być w dalszym ciągu przedmiotem pogłębionych badań. W szczegól­ności należałoby zbadać działalność poszczególnych wojewódz­kich związków wiciowych, posiadających dużą autonomię orga­nizacyjną a także znaczną specyfikę wiążącą się z terenem dzia­łania. Należałoby podjąć badania nad działalnością organizacji młodzieżowych opanowanych przez inne obozy polityczne, na któ­rych terenowe ogniwa oddziaływał silnie ruch wiciowy. Istnieje wreszcie pilna potrzeba podjęcia badań nad dziejami ZMW „Siew” w latach 1928 – 1939, podobnie jak opracowania wyma­gają organizacje akademickie młodzieży chłopskiej, które były poważną szkołą wychowania inteligencji ludowej związanej ze wsią .Z okresu II Rzeczypospolitej na opracowanie historyków cze­ka jeszcze wiele istotnych problemów związanych z działalnością ruchu ludowego. Pogłębionych badań wymagają założenia ideo- wo-programowe ruchu ludowego i ich realizacja w praktyce życia politycznego, działalność polityczna, organizacyjna i parlamentar­na poszczególnych stronnictw, występujące w nich zróżnicowanie ideologiczne, przyczyny, które decydowały o secesjach i integra­cji ruchu ludowego, czy wreszcie stosunek poszczególnych partii chłopskich do rządów i innych ugrupowań politycznych.

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!