W CENTRUM ZAINTERESOWAŃ

W centrum zainteresowań historyków myśli politycznej znajdują się sprawy związane ze stanowiskiem wobec prawno-politycznych poczynań zaborców oraz zagadnień ustrojowych własnego państwa. W tych zakresach stan naszej wiedzy jest też wprawdzie jeszcze dość ułomny, z wyjątkiem parlamentarnego okresu dziejów Polski niepodległej , ale można przynajmniej powiedzieć, że jest to w pełni dostrzegana proble­matyka badawcza. Poza tym sporo informacji jej dotyczących możemy spotkać w pracach z zakresu ogólnych dziejów politycz­nych i dziejów państwa i prawa.Znacznie gorzej przedstawia się poznanie stanowiska wobec norm prawnych w ogóle. W tym wypadku jesteśmy na ogół ska­zani bądź na przypuszczenia, bądź na akceptację dość często wy­powiadanych po 1926 r. stwierdzeń o braku kultury prawnej społeczeństwa polskiego. Jeżeli zważyć, że ten zarzut był adre­sowany także i pod adresem społeczeństwa dzielnicy pruskiej, to wówczas dość łatwo dojść do wniosku, iż mamy do czynienia z ocenami bardzo powierzchownymi, podyktowanymi utylitarny­mi celami walki politycznej. Zarzut ten, idący zwykle w parze z drugim: o braku instynktu państwowego, zadomowił się jed­nak w świadomości również i wielu historyków, skłaniając ich do przyjęcia „tezy” o występowaniu kolejnej cechy „specyficz­nej” społeczeństwa polskiego. Podobny w zasadzie charakter nosi powszechnie niemal akceptowana ocena o przeciwstawianiu pań­stwu narodu w myśli politycznej Narodowej Demokracji.

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!