W DZIEDZINIE BADAŃ

15

Tak więc w dziedzinie badań nad stosunkami polsko-radziec­kimi przypadło naszym historykom zaczynać może nie wszystko od początku po 1945 r., lecz podejmować wysiłek znaczmy, zwłasz­cza w odniesieniu do lat po traktacie ryskim. Nie wszystko ukła­dało się początkowo zgodnie z wymogami nauki historycznej, gdyż problem tych stosunków był i pozostaje wciąż nie tylko domeną historyków, lecz również polityków. Stosunki polsko-ra­dzieckie wiążą się bowiem nierozerwalnie z aktualną polityką, ze wzajemnymi związkami Polski i Związku Radzieckiego. One też oddziaływały, zwłaszcza mocno w pierwszych latach po II wojnie światowej, na opinie wyrażane w pracach opublikowanych naj­wcześniej. Problematyka ta była dla rzetelnej prezentacji wielce trudna i nic dziwnego, że przez pewien czas historycy polscy nie sięgali wprost do stosunków polsko-radzieckich, lecz do polsko- -rosyjskich XIX w., traktując je jako ich genezę na przykładzie powiązań rewolucyjnych. Sięganie do tych wcześniejszych związ­ków było o tyle prostsze, że znalazły one odbicie szersze już w hi­storiografii dawniejszej i międzywojennej. Jej sądy poddano jed­nak przewartościowaniu, aby podkreślić, że w tych związkach należy szukać źródeł polsko-radzieckich stosunków. Na tym polu zdziałano najwięcej w pierwszych dwóch dziesiątkach lat istnie­nia Polski Ludowej, lecz i później badań nad stosunkami polsko- -rosyjskimi także nie zaniedbywano.

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!