W KOLEJNOŚCI

Uzyskaliśmy od 203 osób 267 wskazań. Oto uszeregowanie poszczególnych dziedzin w ko­lejności rangowej: historia polityczna — 105 wskazań (39,3%), historia społeczno-gospodarcza — 42 (15,7%), historia myśli poli­tycznej — 38 (14,2%), historia oświaty, nauki i techniki (dzie­dziny te traktujemy łącznie) — 26 (9,7%), historia kultury — 25 (9,4%), historia wojen i wojskowości — 21 (7,9%), historia państwa i prawa — 5 (1,9%), inne — 4 (1,5%).Zwraca tu uwagę wysoka pozycja historii myśli politycznej bujnie rozwijającej się w ostatnich latach. Nadspodziewanie do­brze wypadła również historia oświaty, nauki i techniki a także wymieniona osobno „historia kultury”. Świadczy to o korzyst­nych przemianach w historiografii dziejów najnowszych. Naj­bardziej niepokoi znikoma ilość osób deklarujących zaintereso­wanie historią państwa i prawa. Nie najlepiej przedstawia się również sytuacja polskiej historiografii wojskowej. Uczelnie cy­wilne raczej stronią od tej problematyki, chyba niesłusznie. Tra­dycyjnie silną pozycję zajmuje w nich historia społeczno-gospo­darcza, którą uprawia kilkudziesięciu badaczy. Szczególne zainte­resowanie dla tej problematyki wykazują starsi, u młodych cie­szy się ona nieco mniejszym uznaniem. Na historię społeczno- -gospodarczą, jako przedmiot swoich prac badawczych, wskazało 25% profesorów i docentów zaś tylko 18,3% asystentów i adiunk­tów. Czyżby była to zapowiedź odejścia od dotychczasowej fascy­nacji tą problematyką?

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!