W NIEKTÓRYCH PRACACH

W niektórych pracach daje przy tym o sobie znać brak ostrości w rozróżnianiu: myśli politycznej, polityki gospodarczej i praktyki gospodarczej, któ­ra -— o czym się czasami zapomina — częstokroć jest wymuszona zbiegiem okoliczności.Jeżeli przyjąć, że historyka myśli politycznej interesują prze­de wszystkim poglądy na: a) wpływ wywierany przez stan eko­nomiczny kraju, b) strukturę własnościową (aktualną i postulo­waną), c) rolę poszczególnych gałęzi gospodarki, to wówczas oka­że się, że nasze poznanie jest bardzo fragmentaryczne. Nie dyspo­nujemy opracowaniami miejsca tej problematyki w programach głównych polskich ugrupowań politycznych, a w szeregu wy­padkach nie możemy nawet odwołać się do przyczynków. Szcze­gólnie dotkliwe braki dają o sobie znać wówczas gdy rozpatru­jemy myśl polityczną ruchu ludowego, utrudniając jej interpre­tację, a czasami wręcz uniemożliwiając danie precyzyjnej odpowiedzi na pytanie: czy rzeczywiście mamy do czynienia z myślą specyficznego, chłopskiego ruchu politycznego. Nie tak znów rzadko, nie tylko w wypadku tej myśli, pojawia się okre­ślenie: tendencje antykapitalistyczne, któremu nie towarzyszy pełniejsza jej interpretacja. Po prostu, szczególnie w ostatnich kilku, czy kilkunastu latach do dobrego tonu zaczęło należeć uni­kanie określeń „kapitalistyczne” itp. w trakcie analizy koncepcji wielu polskich sił politycznych.

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!