Blog Archives

W DZIEDZINIE BADAŃ

15

Tak więc w dziedzinie badań nad stosunkami polsko-radziec­kimi przypadło naszym historykom zaczynać może nie wszystko od początku po 1945 r., lecz podejmować wysiłek znaczmy, zwłasz­cza

O NAUCZANIU HISTORII KULTURY

19

Wymienione wyżej problemy, to drobny fragment niezwykle skomplikowanego i interesującego zespołu zagadnień, które skła­dają się na dzieje kultury polskiej po II wojnie światowej u. W

OGRANICZONY ZAKRES

20

Z pewnością, choć w bar­dzo ograniczonym zakresie, istnieje i eksport norm kulturowych czy wzorów z Polski do kultur obcych, ale ten nas tu mniej inte­resuje.