WIELE DO ZBADANIA

Poważ­ną rolę w ruchu ludowym, już od chwili jego powstania, aż do dni współczesnych, odgrywała inteligencja, zwłaszcza nauczyciele wiejscy. Problematyka ta nie znalazła jednak dotychczas odbicia w literaturze historycznej.Wiele jeszcze pozostało do zbadania, jeśli chodzi o życie chło­pów oraz działalność politycznego ruchu chłopskiego w okresie. Niemniej, stan badań nad tym okresem poz­wolił już przed 20 laty opracować syntezę dziejów ruchu ludo­wego w tym okresie .Dorobek historiografii dotyczący ruchu ludowego w okresie wojny światowej jest nadal jeszcze nie wystarczający. Pozy­tywnego odnotowania wymagają opublikowane wspomnienia czo­łowych działaczy konspiracyjnego ruchu ludowego oraz dowód­ców i żołnierzy Batalionów Chłopskich. Prace te są zróżnico­wane pod względem zakresu terytorialnego oraz poruszanych w nich problemów. Mimo iż niektórzy autorzy wykorzystują w nich także źródła, niemniej bardzo pożyteczna ta literatura nie wypełnia dużych luk, jakie istnieją w znajomości ruchu lu­dowego w okresie okupacji hitlerowskiej. Dodajmy, że jest to często literatura kontrowersyjna. Stosunkowo najlepiej zbadane zostały miejsce i rola w kon­spiracyjnym podziemiu politycznym organizacji ruchu ludowe­go, a zwłaszcza program społeczny i polityczny Centralnego Kierownictwa Ruchu Ludowego, jego działalność organizacyjna, sto­sunki między CKRL a Delegaturą Rządu na Kraj, wreszcie sto­sunek CKRL do akcji scaleniowej BCh z AK. W ostatnich latach otrzymaliśmy wiele interesujących opracowań dziejów Batalionów Chłopskich w poszczególnych regionach kraju, a w szczególności na Lubelszczyźnie, Kielecczyźnie i na Mazow­szu . Wydarzeniem było jednakże opublikowanie 3-tomowej syntezy dziejów Batalionów Chłopskich.

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!