WIELE PAMIĘTNIKÓW

Uka­zało się wiele pamiętników i wspomnień działaczy terenowych ruchu ludowego. Wydano 10 tomów niezwykle cennych pamięt­ników młodzieży wiejskiej pt.: Młode pokolenie wsi Polski Ludo­wej oraz 2 tomy pt.: Pokolenia przemian wsi Polski Ludowej. Wiele wspomnień i pamiętników chłopów oraz przedstawicieli młodego pokolenia wsi ukazało się w wydawnictwach zbioro­wych.Stosunkowo najwcześniej podjęte zostały badania nad dziejami wsi, w tym także politycznego ruchu ludowego, w okresie r zaborów. Najlepszą znajomość tej problematyki posiadamy w odniesieniu do Galicji, wynikało również stąd, że wśród chło­pów zaboru austriackiego dały się wcześnie zaobserwować dąże­nia do organizowania życia społecznego i politycznego. Proble­matyka ta dla okresu zaborów podjęta została jeszcze na po- ; czątku XX w., a do klasycznej literatury w tym względzie na­leżą wciąż badania wsi galicyjskiej prowadzone przez Francisz­ka Bujaka .Do badania dziejów ruchu ludowego pod zaborami w sposób bardziej intensywny i wszechstronny przystąpili historycy do­piero w Polsce Ludowej. Duże zasługi położył tu Krzysztof Du- nin-Wąsowicz, którego badania nad czasopiśmiennictwem ludo­wym i dziejami politycznego ruchu ludowego w Galicji zapo­czątkowały żywy rozwój historiografii ruchu ludowego. Gali­cyjskiego ruchu ludowego dotyczą także badania Józefa Buszki, Zygmunta Dulczewskiego, Andrzeja Garlickiego, Antoniego Gur- nicza i Stefana Pastuszki, które zaowocowały publikacjami książ­kowymi. Z tego zakresu opublikowano także wiele cennych arty­kułów i różnych przyczynków.

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!