WIELE PROBLEMÓW

Pogłębienia i kontynuacji wymagają badania dziejów ruchu ludowego w czasie I wojny światowej i stosunek stronnictw lu­dowych do sprawy niepodległego państwa polskiego. Po opraco­waniu niektórych problemów wiążących się z tą kwestią a także monograficznych publikacjach o niektórych stronnictwach ludo­wych 15, ukazała się specjalna publikacja: Ruch ludowy a sprawa, niepodległości. Wiele problemów oczekuje jeszcze pogłębionych badań.Mimo dużych luk w znajomości wielu ważnych problemów z dziejów ruchu ludowego przed 1918 r., istniejące już monogra­fie i rozprawy pozwoliły na opracowanie syntezy polskiego ruchu ludowego do 1918 r. Aby można było przystąpić do opracowa­nia nowego wydania tej syntezy, która ukazała się ponad 20 lat temu, pilnego przebadania wymagają takie problemy jak: geneza ruchu ludowego we wszystkich trzech zaborach, konflikty we- i wnętrzne w poszczególnych organizacjach ludowych, wynikające głównie z rozwarstwienia wsi oraz walka ruchu ludowego z pra­wicowymi ugrupowaniami politycznymi. Mimo pewnych już osiągnięć badawczych, niedostatecznie dotąd znany jest proces wyemancypowania się w końcu XIX i na początku XX w. wsi, a w tym i ruchu ludowego, spod wpływów klas posiadających ich ideologii. Kształtowanie się i rozwój antyklerykalizmu chłopskiego to osobny problem bez którego nie można zrozumieć przemian w ruchu ludowym . Nie zostały do tej pory gruntow­nie zbadane takie kwestie jak: działalność ludowców na polu gospodarczym, kulturalno-oświatowym, ich udział w życiu parla­mentarnym i samorządowym, a także początki organizowania się chłopskiego ruchu młodzieżowego. Szczególnie dotkliwie daje się odczuwać brak opracowań przejawów działalności społecznej chłopów w zaborze pruskim.

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!