WYRAŹNE PODKREŚLENIE

Pragniemy jednak wyraźnie podkreślić, że mimo różnie załamu­jącej się linii politycznej chłopskiego działania, ruch ludowy i jego masy członkowskie cechowała zawsze dążność do organizo­wania społeczeństwa na zasadach postępowych i demokratycz­nych.Badania nad dziejami najnowszymi chłopów polskich i ich polityczną reprezentacją, ruchem ludowym, rozwijać się zaczęły przed 30 laty. O ile przed II wojną światową badania te nie wy­szły poza ramy, nielicznych zresztą, przyczynków, wspomnień czy opracowań o charakterze propagandowym, pisanych z okre­ślonych pozycji politycznych, często niechętnych ruchowi ludo­wemu i chłopom, o tyle we wspomnianym okresie powstało wiele wartościowych publikacji naukowych. Historiografię polską co­raz bardziej, choć jeszcze w niedostatecznym stopniu, przenika myśl, że ruch ludowy stanowił poważną i istotną część polskiego procesu historycznego, a w jego przeszłości tkwią tradycje, które- powinny stać się trwałym składnikiem kultury historycznej pol­skiego społeczeństwa.Ograniczone ramy niniejszego artykułu nie pozwalają na omówienie wszystkich ważniejszych prac, jakie ukazały się już na temat ruchu ludowego. Co pewien okres publikowane są prze­glądy badań z tego zakresu, do których odsyłamy zainteresowa­nych . Tu skupimy się tylko na charakterystyce ogólnych kie­runków dotychczasowych badań i ich rezultatów oraz zasygna­lizujemy najbardziej pilne potrzeby.

Witam! Mam na imię Marlena i jestem profesorem na wydziale filologii na jednym z najlepszych uniwersytetów w Polsce! Posiadam bardzo duże doświadczenie, dlatego chciałabym dzielić się z wami swoja wiedza! Serdecznie zapraszam do lektury wpisów!!!